นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดฯ ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต รณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบาย "การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย "การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่" (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรธรรมาภิบาล และมีเจตนารมณ์ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมองค์กรในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปพืชสมุนไพรใกล้ตัว

 
                      นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปพืชสมุนไพรใกล้ตัว" กล่าวรายงานโดย นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างสังคมที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามอำนาจหน้าที่มาเป็นลำดับ โดยเฉพาะการนำภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรของผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น และโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดให้เกิดกลุ่มเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุที่มีความสนใจเรื่องพืชสมุนไพรพื้นที่อำเภอปางมะผ้าต่อไป.
                      ในการนี้ นายนิยม ชุ่มธิ สมาชิกสภาฯ อำเภอปางมะผ้า, หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ , ผอ.รพ.สต.ถ้ำลอด , ส่วนราชการฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจำหน่าย อาหารไทใหญและสินค้าชุมชน ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 

                     อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจำหน่าย อาหารไทใหญและสินค้าชุมชน ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2566 นี้ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5361 1180

อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด ฯ เข้าร่วมขบวนแห่จองพารา" เนื่องในเทศกาลออกพรรษา (ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด) ประจำปี พ.ศ. 2566

 
                                                                                                                                                       ---------------------------------------------------------
                                    นายโชคชัย เวชกิจ รองนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด ฯ เข้าร่วมขบวนแห่จองพารา เนื่องในเทศกาลออกพรรษา (ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามถนนขุนลุมประพาส และนำไปถวาย ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร่วมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
 

นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "แม่ฮ่องสอนงานบุญประเพณี ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                          นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "แม่ฮ่องสอนงานบุญประเพณี ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

 
                   วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 และวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการ เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวสยาม โดยมีนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
                   ต่อมาเวลา 10.30 น. ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เก็บขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนทางขึ้นหมู่บ้านรักไทย ตั้งแต่บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู ไปจนถึงบ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
                   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ และพสกนิกรชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566

                    นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณศูนย์เครื่องมือกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน ”วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

         
                       นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
                       จากนั้นเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต)
                       โดยมีนางอารย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
                       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบและกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ แก้ไขเหตุดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทาง

                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับเข้าปฏิบัติงานขุดตัดดิน หินขนาดใหญ่ ที่สไลด์ลงบนถนน และตัดต้นไม้ที่ล้มขวางการจราจร เส้นทางสาย มส.ถ. 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น.

 

กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลเมืองแปง และพิธีเปิดอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองแปง

 
                       นายสุริยัณห์ จีวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และนายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลเมืองแปง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.บ้านเมืองแปง จากบริเวณ ณ น้ำพุร้อนบ้านเมืองแปง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย ไปยังรพ.สต.เมืองแปง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.
                       จากนั้เวลา 09.30 น. ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองแปง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นางนันทนา พรมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
 
Facebook-like-icon.png

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์