ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

     ม.7(1)  โครงสร้างองค์กร  [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา]

     ม.7(2)  อำนาจหน้าที่ 

     ม.7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล  (ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์  แผนที่ตั้ง )

     ม.7(4)  กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

     ม.9(1)  ผลการพิจารณาฯ 

                1.คำวินิจฉัย  [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

                2.ผลการพิจารณา

     ม.9(2)  นโยบายหรือการตีความ 

                1.การตีความ  [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

                2.นโยบาย

                3.แผนยุทธศาสตร์

     ม.9(3)  แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

                1.แผนงาน

                2.โครงการ

                3.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

     ม.9(4)  คู่มือหรือคำสั่ง 

                1.คำสั่ง

                2.คู่มือ

     ม.9(5)  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

     ม.9(6)  สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

     ม.9(7)  มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ

                1.มติ ครม. [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

                2.มติคณะกรรมการ

     ม.9(8)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 

     ม.9(8)  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

     ม.9(8)  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

                1.กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

                2.แผนการจัดหาพัสดุ

                3.รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา

                4.ผลการจัดหาพัสดุ

                5.สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9(8)

                6.รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ

                7.รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

                8.รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.

     ม.9(8)  การให้บริการประชาชน

                1.หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

                2.เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

                3.สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

                4.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

                5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีการร้องเรียนการให้บริการ

                6.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

                7.รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

     ม.9(8)  การบริหารงานของหน่วยงาน

                1.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

                2.วิสัยทัศน์และพันธกิจ  [วิสัยทัศน์ / พันธกิจ]

                3.แผนปฏิบัติงานประจำปี

                4.ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

                5.คู่มือการปฏิบัติงาน

                6.รายงานผลการปฏิบัติงาน

     ม.9(8)  การบริหารงบประมาณ

                1.แผนงาน โครงการ

                2.หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ

                3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                4.รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                5.รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

    ม.9(8)  การบริหารงานบุคคล

                1.หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร

                2.รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

                3.มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

                4.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากร

                5.หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

                6.รายงานการประเมินผล

     ม.9(8)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                1.หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี

                2.รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน  จำแนกตามแผนงานและโครงการ

                3.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

                4.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานประจำปี โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

     ม.9(8)  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ [สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ] [รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ]

     ม.9(8)  ที่สาธารณธประโยชน์  [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

     ม.9(8)  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม [ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง]

     ม.9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

สัญญาอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

     แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

     สรุปผลความพึงพอใจ

     สถิติผู้เข้าใช้บริการ

     กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์