แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

          เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 หรือปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจัดกิจกรรมโดยส่งตัวแทนข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกัน Covid-19 โดยเคร่งครัด

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์