ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 
           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แม่ฮ่องสอน 
----------------------------------------------------------------------
ประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)
       - ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
** พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้มีคุณวุฒิ)
จำนวน 7 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
5) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
7) ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์
----------------------------------------------------------------------
ประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)
         -  ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
** พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้มีทักษะ)
จำนวน 4 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
** พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง คนสวน
 
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามภาพที่แนบมาด้านล่างนี้
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์