ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารประเภทและระดับเดียวกัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารประเภทและระดับเดียวกัน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel