อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวุฒิ ริยะนา และ นายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต อำเภอขุนยวม เป็นผู้แทนส่งมอบเจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,774 ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและบุคคลากร ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน และ เครือข่าย อสม.ในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบเจลกันยุง ในครั้งนี้
               สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 1 มกราคม - 8 กรกฎาคม 2566) มีอัตราป่วยทั้งหมด จำนวน 448 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย (อัตราป่วย 156.21 ต่อแสนประชากร) ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง ประกอบกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ได้ระบุเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอเน้นย้ำให้ทีมสาธารณสุข และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในพื้นที่ให้ร่วมเร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคในช่วง 4 สัปดาห์จากนี้ (21 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566)
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี สำหรับในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยจะมีการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี ดังกล่าวฯ ให้แก่โรงเรียน , เครือข่าย อสม. , หน่วยงานสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์