อบจ.แม่ฮ่องสอน เร่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย อสม. หวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

             
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่ระบุว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วย 31,042 ราย อัตราป่วย 46.91 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 29 ราย อาชีพที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ นักเรียน 47.1%, พื้นที่พบอัตราป่วยสูงสุด 5 จังหวัดแรกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตราด น่าน แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ระยอง และจากการติดตามข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย ในช่วงระยะเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้น มากกว่าปี พ.ศ.2565 ถึง 6 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (2 เท่า) ประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ได้แก่ เจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 70,500 ขวด , ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสควิททีบี 10) จำนวน 50,000 แผง , ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสด๊อบ ทีบี) จำนวน 18,500 แผง , สารเคมีกำจัดยุง ซีต้าเมทรินหรือซีต้าไซเปอร์เมทริน 2% EC สูตรผสม จำนวน 240 ขวด เพื่อนำใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชน
                  โดยทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการออกจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ดังกล่าว ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนเครือข่าย อสม.ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2566 นี้ 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์