อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปล่อยรถขนขยะอันตรายของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

 
                  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด "โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ” กิจกรรมปล่อยรถขนขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำหนดให้มีการนำขยะอันตรายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 49 แห่ง ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยในปี 2566 นี้ มีปริมาณขยะ อันตรายรวมทั้งสิน จำนวนกว่า 8,000 กิโลกรัม ประกอบด้วย
                                 - ภาชนะบรรจุสารเคมี
                                 - ขยะอิเล็กทรอนิกส์
                                 - ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่
                                 - กระป๋องสเปรย์
                                 - หลอดไฟ
                  ซึ่งจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ บริษัท บางปูเอนไวรอล เมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “ประเทศไทยไร้ขยะ” ที่ให้ทุกภาคส่วน รับผิดชอบดำเนินการในรูปแบบ ประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ของเสียอันตรายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
                  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการคัดแยกของเสียอันตรายที่ชัดเจน และนำของเสียอันตรายไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจในการจัดการของเสียอันตราย เกิดเครือข่ายในการจัดการปัญหาของเสียอันตรายจากระดับครอบครัวสู่ชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของชุมชน/หมู่บ้าน อันจะนำไปสู่การลดปัญหามลพิษ และปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีต้นเหตุมาจากของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์