เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลท่าผาปุ้ม

                  เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลท่าผาปุ้ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอุทิศ ซาววงค์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายคำปัน ประทีปพจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเปิดงาน ให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
                 ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านแม่กวางเหนือ หมู่ 7 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel