กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานงานขุดลอกแม่น้ำสอย บ้านไม้สะเป่ หมู่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานงานขุดลอกแม่น้ำสอย บ้านไม้สะเป่ หมู่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 วัน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์