เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาจาง

 
                เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาจาง ณ สนามกีฬาคิงเพาเวอร์บ้านแม่นาจาง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ท่าน สมาชิกสภา อบจ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาฯ และร่วมให้กำลังใจนักกีฬา โดยมีนายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภา อบจ. อำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์