เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม

 
                       นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตร และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสินค้าและ การจัดการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าของคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตราฐานตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการการผลิต การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ตามแนวงานสินค้าหัตถกรรม (งานคราฟท์ (Craft)) และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าของกลุ่มคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย “เพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน”
                      โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสมาคม/ชมรม คนพิการประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการฯ (CDPD) , ชมรมแสงตะวัน (ผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา , ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ชมรมดอกรักกลางใจปาย และศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (TAOMU)) จำนวน 31 คน
                      กิจกรรมในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแบบกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ทิศทางสินค้าหัตถกรรม (Craft) ในประเทศไทย และต่างประเทศ , กรณีศึกษาตัวอย่างสินค้าหัตถกรรม (Craft) , แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Craft) เบื้องต้น และการวิเคราะห์แนวโน้มความนิยม (trend) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเพื่อนกระบวนกร จำกัด , วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แนะแนวและนำการฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ ปาย รีสอร์ท ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์