ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานปรับปรุงเส้นทางและขุดลอกฝายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

 
                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานปรับปรุงเส้นทางและขุดลอกฝายเก็บน้ำในพื้นที่บ้านทิยาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel