ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานปรับปรุงเส้นทางและขุดลอกฝายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

 
                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานปรับปรุงเส้นทางและขุดลอกฝายเก็บน้ำในพื้นที่บ้านทิยาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์