เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย ซ่อมแซมประปาภูเขาหมู่บ้าน

 
                 เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการซ่อมแซมท่อประปาภูเขาหมู่บ้าน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ บริเวณป่าต้นน้ำ บ้านเมืองแปง หมู่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำที่เสื่อมสภาพ เสียหาย ให้ใช้งานได้ และเพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ มีเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์