เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ลาย หมู่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่องสอน โดยมีนายนัฐกร มาลีสกุลทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์