เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ลาย หมู่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่องสอน โดยมีนายนัฐกร มาลีสกุลทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel