องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “เยาวชนวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด” กิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบ”

                         นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“เยาวชนวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด” กิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบ” ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิธีการป้องกันยาเสพติด รวมถึงสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและให้โอกาสเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 800 คน

                         นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรม ณ บู๊ทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และยังได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรศิลปินต้นแบบ นายวรยศ บุญทองนุ่ม หรือ พาวเวอร์ แพท ที่มาบรรยายประสบการณ์ชีวิตที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาด และถ่ายทอดบทเรียนในแง่คิดไม่ให้เลือกทางเดินผิด และโน้มน้าวจิตใจผู้ที่กำลังจะหลงผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์