อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ภายใต้โครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ภายใต้โครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีเปิด
               สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประธานเยาวชนระดับตำบล (หรือเยาวชนที่เป็นตัวแทนเยาวชนระดับตำบล) มาเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ เติมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง รวมถึงการนำผลจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละตำบล นำมาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในพื้นที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน/หน่วยงานในพื้นที่ และมีการร่วมกันเสนอความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหา แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชน ในปี 2567 พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดประชุมสภาเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
               กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ภายใต้โครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์