องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme - UNDP)

 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme - UNDP) โดยทาง UNDP ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ สำหรับประเทศไทย (Strengthening SDG Localization in Thailand) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง UNDP กับกระทรวงมหาดไทย และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์