กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าเสาธงอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องวันพระราชทานธงชาติไทย

 
                 นางเรณู นักนะวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้กำหนดวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel