พิธีเปิดพร้อม Start Up นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจําปี พ.ศ. 2566

                   นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อม Start Up นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจําปี พ.ศ. 2566 และรับมอบจักรยาน จํานวน 5 คัน จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel