การประชุมรับถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน

 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ กรณีรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
                              - รพ.สต.เมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย
                              - รพ.สต.ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า
                              - รพ.สต.หมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง 
                              - รพ.สต.ต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม
                              - รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย
                              - รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
                  ซึ่งการถ่ายโอนฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม ปี 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง GIS) 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์