นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมและมอบงบประมาณสนับสนุน งานสืบสานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) อำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ.2566

                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) อำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ. ณ วัดโพธาราม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณีดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน...โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม อันก่อให้เกิดความรักสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์