โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือ วทีประชาคม ประจำปี พ.ศ. 2567 

 
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือ เวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ. 25657 ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาของประชาชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบรางวัลโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ครั้งที่ 6 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามกำหนดการ (ที่แนบมาพร้อมนี้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5361-1180 ในวันเวลาราชการ
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์