โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 
                    นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธิเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมอบช่อดอกไม้ , โล่ , ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติบัตร ให้กับผู้สูงอายุ บุคคลดีเด่น และโครงการที่มีผลงานดีเด่น โดยมีนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่าย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางอารมณ์ที่ดี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ชีวิตระหว่างกันและถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลัง ส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัว ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และส่งเสริมความรู้เท่าทันทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) การรู้เท่าทันสื่อ รู้เงื่อนไข เท่าทัน กลโกง รู้วิธีป้องกันและจัดการกับคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Gang)
                    โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและครอบครัว เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 150 คน
จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 ณ สิบล้านบุรีรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์