โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลปางมะผ้า

                         สำนักงานเลขานุการ นำโดยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมของน้องๆเยาวชนก่อการดี ต.ปางมะผ้า ในการนี้ ผู้ใหญบ้านบ้านผาเผือก ผู้ใหญ่บ้านบ้านไม่ฮุง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเฮี้ยะ เลขานุการนายก อบต.ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้องๆเยาวชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านผาเผือก ม.10 ตำบลปามะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยาวชนก่อการดีตำบลปางมะผ้า จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลปางมะผ้า ภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์