อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุงให้สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                       นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังวหัดแม่ฮ่องสอน และนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง จำนวน 6,260 ขวด แก่นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                       สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากถึง 26,511 ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง จำนวน 100,000 ขวด (มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6,260 ขวด , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 61,740 ขวด , โรงเรียนกินนอนในพื้นที่ฯ 24,500 ขวด และหน่วยงานในสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน (รพ.สต. / โรงเรียน/สำนักงาน) 7,500 ขวด ) เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ใช้ทาตามร่างกายป้องกันไม่ให้ยุงกัด ลดการแพร่เชื้อ ต่อบุคคลอื่นในครอบครัว หรือ ครัวเรือนใกล้เคียง และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนต่อไป เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์