อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง ให้โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา

 
                     กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายธนากร พรหมเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 1,784 ขวด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์