อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                    กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายธนรชฎ ปวงทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอเมือง และนางสาวศรอนงค์ เชาว์พิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 3 อำเภอเมือง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ขวด โดยมีคณบดีฯ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์