อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                      กองสาธารณสุข , กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพร้อมด้วย นายสุชาติ แสนชัย เลขานุการนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายณรงค์เดช คำนึงพนาดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอแม่สะเรียง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก)  เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 525 ขวด พร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติงานให้ อสม.ในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต. , ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม.ทุกหมู่บ้าน ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์