อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                  กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเสถียร ขยันดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 5 อำเภอเมือง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 735 ขวด โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต . , ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                      กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมือง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,590 ขวด โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต. , ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                     กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมือง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,230 ขวด โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต. , ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                  กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปัน คำประวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก)
เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จำนวน 1,005 ขวด โดยมี ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                       กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยท่าน นายธนากร พรหมเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ จำนวน 705 ขวด พร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติงานให้ อสม.ในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน่าที่ รพ.สต. , ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                  กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 2,595 ขวด โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต., ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                  กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยท่าน นายธนากร พรหมเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย จำนวน 405 ขวด พร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติงานให้ อสม.ในพื้นที่ โดยเจ้าหน่าที่ รพ.สต. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ริดป่าแก่ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                           กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปัน คำประวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ริดป่าแก่ อ.แม่สะเรียง จำนวน 720 ขวด โดยมี ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                   กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเสถียร ขยันดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 5 อำเภอเมือง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 525 ขวด โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต . , ประธาน อสม. , ผู้แทน อสม. และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทากันยุง แก่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
                    กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายธนรชฎ ปวงทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอเมือง และนางสาวศรอนงค์ เชาว์พิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 3 อำเภอเมือง ส่งมอบเจลทากันยุง ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อคน/สัตว์ (ไข้เลือดออก) เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ขวด โดยมีคณบดีฯ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์