อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจำหน่าย อาหารไทใหญและสินค้าชุมชน ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 

                     อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจำหน่าย อาหารไทใหญและสินค้าชุมชน ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2566 นี้ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5361 1180

ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

 
                   วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 และวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการ เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวสยาม โดยมีนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
                   ต่อมาเวลา 10.30 น. ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เก็บขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนทางขึ้นหมู่บ้านรักไทย ตั้งแต่บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู ไปจนถึงบ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
                   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ และพสกนิกรชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566

                    นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณศูนย์เครื่องมือกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน ”วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

         
                       นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
                       จากนั้นเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต)
                       โดยมีนางอารย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
                       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบและกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ แก้ไขเหตุดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทาง

                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับเข้าปฏิบัติงานขุดตัดดิน หินขนาดใหญ่ ที่สไลด์ลงบนถนน และตัดต้นไม้ที่ล้มขวางการจราจร เส้นทางสาย มส.ถ. 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น.

 

กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลเมืองแปง และพิธีเปิดอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองแปง

 
                       นายสุริยัณห์ จีวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และนายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลเมืองแปง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.บ้านเมืองแปง จากบริเวณ ณ น้ำพุร้อนบ้านเมืองแปง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย ไปยังรพ.สต.เมืองแปง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.
                       จากนั้เวลา 09.30 น. ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองแปง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นางนันทนา พรมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
 
Facebook-like-icon.png

นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมงาน"ฉลองวัดคาทอลิก พระแม่ลูกประคำ" อำเภอขุนยวม

                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน"ฉลองวัดคาทอลิก พระแม่ลูกประคำ" อำเภอขุนยวม และกล่าวพบปะพี่น้องคริสเตียนฯ ณ วัดคาทอลิก พระแม่ลูกประคำ อำเภอขุนยวม. และถ่ายภาพร่วมกันกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ , พร้อมด้วยนาย วิเชียร บุญระชัยสวรรค์ ส.อบจ.เขต 1 อ.ขุนยวม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

 

นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมและมอบงบประมาณสนับสนุน งานสืบสานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) อำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ.2566

                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) อำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ. ณ วัดโพธาราม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณีดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน...โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม อันก่อให้เกิดความรักสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

การประชุมรับถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน

 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ กรณีรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
                              - รพ.สต.เมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย
                              - รพ.สต.ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า
                              - รพ.สต.หมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง 
                              - รพ.สต.ต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม
                              - รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย
                              - รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
                  ซึ่งการถ่ายโอนฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม ปี 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง GIS) 
 

พิธีเปิดพร้อม Start Up นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจําปี พ.ศ. 2566

                   นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อม Start Up นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจําปี พ.ศ. 2566 และรับมอบจักรยาน จํานวน 5 คัน จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel