พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สมโภชเจ้าพาราละแข่ง (พระมหามุนี) กิจกรรมสืบสานประเพณี "ปอยพาราละแข่ง" อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567

 
           นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,พุทธศาสนิกชน และคณะศรัทธา ร่วมพิธีดังกล่าวฯ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
           กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
           ในการนี้ นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เวลา 18.30 น. 
 
Facebook-like-icon.png

เยาวชนก่อการดี ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการจัดทำแนวกันไฟตำบลกองก๋อย

           
          สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม กิจกรรมโครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการจัดทำแนวกันไฟตำบลกองก๋อย ที่กลุ่มเยาวชนก่อการดี ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย คิดริเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพี่เลี้ยงและ สนับสนุนงบประมาณ
          ในการนี้ นายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน , นายนัฐกร มาลีสกุลทอง สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่บ้านผาเยอ หมู่ 2 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and Well-Being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง

 
 
              นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง พร้อมด้วย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สาธารณสุขอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวพบปะ และบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” พร้อมมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมือง ที่เข้าร่วมโครงการฯ
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาศักยภาพ อสม.ก่อการดี เพื่อสร้างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Change agents) ให้ อสม.ก่อการดี สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ลดภาระการให้บริการสุขภาพสำหรับโรคที่ป้องกันได้โดยไม่จำเป็น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและภาครัฐในอนาคต
              กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติและการมอบประกาศนียบัตร อสม. , การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน โดย สาธารณสุขอำเภอ , การบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” , การมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น , การนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน , การรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินของ อสม. , การให้ความรู้ การใช้งาน Smart อสม. และระบบ 3 หมอ และการแบ่งกลุ่มให้ความรู้แก่ อสม.
              เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

เยาวชนก่อการดี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตำบลแม่เหาะ

 
                สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม กิจกรรมโครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตำบลแม่เหาะ ที่กลุ่มเยาวชนก่อการดี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง คิดริเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพี่เลี้ยงและ สนับสนุนงบประมาณ
               ในการนี้ นายคำปัน คำประวัน ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้องๆเยาวชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ลำห้วยบ้านแม่สวรรค์หลวง หมู่ 3 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

เยาวชนก่อการดี ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลเมืองปอน

 
              สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจัหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม กิจกรรมโครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมกับหมู่บ้านแม่ละก๊ะหมู่บ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน ที่กลุ่มเยาวชนก่อการดี ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม คิดริเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพี่เลี้ยงและ สนับสนุนงบประมาณ
              ในการนี้ ผู้ใหญ่บ้าน เลขานุการนายกฯ อบต.เมืองปอน สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้องๆเยาวชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and Well-Being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอขุนยวม

 
                   นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอขุนยวม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอขุนยวม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ  โดยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวพบปะ และบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” พร้อมมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอขุนยวม ที่เข้าร่วมโครงการฯ
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาศักยภาพ อสม.ก่อการดี เพื่อสร้างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Change agents) ให้ อสม.ก่อการดี สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ลดภาระการให้บริการสุขภาพสำหรับโรคที่ป้องกันได้โดยไม่จำเป็น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและภาครัฐในอนาคต
                   กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติและการมอบประกาศนียบัตร อสม. , การบรรยายเรื่อง
                   นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน โดย สาธารณสุขอำเภอ , การบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” , การมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น , การนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน , การรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินของ อสม. , การให้ความรู้ การใช้งาน Smart อสม. และระบบ 3 หมอ และการแบ่งกลุ่มให้ความรู้แก่ อสม. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยาคม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and Well-Being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอแม่ลาน้อย

 
                  ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย , รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวพบปะ และบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” พร้อมมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ที่เข้าร่วมโครงการฯ
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาศักยภาพ อสม.ก่อการดี เพื่อสร้างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Change agents) ให้ อสม.ก่อการดี สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ลดภาระการให้บริการสุขภาพสำหรับโรคที่ป้องกันได้โดยไม่จำเป็น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและภาครัฐในอนาคต
                  กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติและการมอบประกาศนียบัตร อสม. , การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน โดย สาธารณสุขอำเภอ , การบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” , การมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น , การนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน , การรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินของ อสม. , การให้ความรู้ การใช้งาน Smart อสม. และระบบ 3 หมอ และการแบ่งกลุ่มให้ความรู้แก่ อสม.
                  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and Well-Being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอสบเมย

 
            นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ อำเภอสบเมย พร้อมด้วย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย , รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สาธารณสุขอำเภอสบเมย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวพบปะ และบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” พร้อมมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอสบเมย ที่เข้าร่วมโครงการฯ
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการแม่ฮ่องสอน Good Health and well-being กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาศักยภาพ อสม.ก่อการดี เพื่อสร้างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Change agents) ให้ อสม.ก่อการดี สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ลดภาระการให้บริการสุขภาพสำหรับโรคที่ป้องกันได้โดยไม่จำเป็น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและภาครัฐในอนาคต
            กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติและการมอบประกาศนียบัตร อสม. , การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน โดย สาธารณสุขอำเภอ , การบรรยายพิเศษเรื่อง “อสม.ก่อการดี สุขภาพดีที่ต่อเนื่อง” , การมอบชุดปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น , การนำเสนอแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพและระบบที่เกี่ยวข้อง โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน , การรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินของ อสม. , การให้ความรู้ การใช้งาน Smart อสม. และระบบ 3 หมอ และการแบ่งกลุ่มให้ความรู้แก่ อสม. 
            เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

โครงการ "สืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติพันธ์ลาหู่ (กินวอ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ประจำปี 2567

       
                 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานโครงการ "สืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติพันธ์ลาหู่ (กินวอ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน" พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ และพบปะพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ ทั้งนี้ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวตามจารีตประเพณีของชนเผ่าลาหู่เพื่อความเป็นสิริมงคล กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.
                 ในการนี้ นายนิยม ชุ่มธิ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ,นายศรรามยุทธ์ ยุธนานนท์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อำเภอปางมะผ้า , นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า , ส่วนราชการฯ , พี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านวนาหลวง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเดิม

 
                    นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเดิม 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์