ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งว่า มีเหตุดินสไลด์ ถนน​ อบจ​ 1-0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กม.23) 

 
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งว่า มีเหตุดินสไลด์ ถนน​ อบจ​ 1-0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กม.23) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว
 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต"

               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด..เดินแบบการกุศล "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเงินสมทบทุนกองทุนฯ 5,000.- บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 

 

การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน

             นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ตามโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           

                        นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “เยาวชนวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด” กิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบ”

                         นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“เยาวชนวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด” กิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบ” ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิธีการป้องกันยาเสพติด รวมถึงสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและให้โอกาสเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 800 คน

                         นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรม ณ บู๊ทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และยังได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรศิลปินต้นแบบ นายวรยศ บุญทองนุ่ม หรือ พาวเวอร์ แพท ที่มาบรรยายประสบการณ์ชีวิตที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาด และถ่ายทอดบทเรียนในแง่คิดไม่ให้เลือกทางเดินผิด และโน้มน้าวจิตใจผู้ที่กำลังจะหลงผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
 
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง

                    ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 

 

 

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

 
                 นายสุริยันณ์ จีวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง

 
                   ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน วัด โรงเรียน ที่ทำการวนอุทยานถ้ำปลา -ผาเสื่อ เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2566 ดังนี้
                        - แจกจ่ายน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน
                        - ขุดลอกขยายลำห้วย
                        - ขุดลอกคลองส่งน้ำ
                        - ขุดตัดดินโคลน ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยผา
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเรียน
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถ้ำปลา
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนน ทางหลวงแผนดิน 1095
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอย่างต่อเนื่อง

                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่บ้านห้วยผา บริเวณวนอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาเสื่อ หมู่ 1 ตำบลห้วยผา และพื้นที่บ้านห้วยโป่งกาน หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ลาย หมู่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่องสอน โดยมีนายนัฐกร มาลีสกุลทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์