ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว (สาขา 1)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการนำของ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว (สาขา 1) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกมวยไทย อบจ.แม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ชมฟรี!!!!

          ศึกมวยไทย อบจ.แม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ชมฟรี!!!!

สำรวจต้นราชพฤกษ์ ตามเส้นทางบันไดขึ้น- ลง วัดพระธาตุดอยกองมู

          เครือข่ายต้นกล้า อบจ. นำโดยนางกรรณิกา สุนทร ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองฯ ร่วมกันสำรวจต้นราชพฤกษ์ที่ได้ปลูกไว้ ตามเส้นทางบันไดขึ้น- ลง วัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30.น.

กิจกรรมของดีอำเภอสบเมย ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า ประจำปี 2562

          วันที่ 25 มกราคม 2562 นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย สมาชิกสภาฯ อบจ.มส. อำเภอสบเมย เขต 2 และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขาฯ เป็นตัวแทนนายกฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมของดีอำเภอสบเมย ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีก

อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อำเภอแม่ลาน้อย

 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านอำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 630 คน โดยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. เขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย เข้าร่วมกิจกรรม และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้บรรยายเรื่อง "ความต่อเนื่องเพื่อก้าวหน้า กับการพัฒนา อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติ อสม. , การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ,การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน , การรายงานผลการดำเนินงานของ อสม. , การบรรยายทางวิชาการ Smart อสม 4.0 และระบบ 3 หมอ , การให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ อสม. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์