อบจ.แม่ฮ่องสอน เร่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย อสม. หวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

             
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่ระบุว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วย 31,042 ราย อัตราป่วย 46.91 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 29 ราย อาชีพที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ นักเรียน 47.1%, พื้นที่พบอัตราป่วยสูงสุด 5 จังหวัดแรกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตราด น่าน แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ระยอง และจากการติดตามข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย ในช่วงระยะเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้น มากกว่าปี พ.ศ.2565 ถึง 6 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (2 เท่า) ประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ได้แก่ เจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 70,500 ขวด , ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสควิททีบี 10) จำนวน 50,000 แผง , ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสด๊อบ ทีบี) จำนวน 18,500 แผง , สารเคมีกำจัดยุง ซีต้าเมทรินหรือซีต้าไซเปอร์เมทริน 2% EC สูตรผสม จำนวน 240 ขวด เพื่อนำใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชน
                  โดยทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการออกจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ดังกล่าว ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนเครือข่าย อสม.ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2566 นี้ 
 
 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วางพวงมาลา และถวายสักการะ เนื่องในวันรพี

 
                  นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วางพวงมาลา และถวายสักการะ เนื่องในวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระบิดากฎหมายไทย
                  ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปายวิทยาคาร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 
                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศิวศิษฏ์ ปัญญาตา , นายสุริยันณ์ จีวงศ์ และนางกิ่งทอง ปัญญาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอปายเป็นผู้แทนส่งมอบเจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,750 ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและบุคคลากร ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบเจลกันยุง ในครั้งนี้
                    สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2566 นี้ พบว่า ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง ประกอบกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ได้ระบุเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน จึงได้เน้นย้ำให้ทีมสาธารณสุข และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในพื้นที่ให้ร่วมเร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคในช่วง 4 สัปดาห์จากนี้ (21 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566)
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี สำหรับในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยจะมีการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี ดังกล่าวฯ ให้แก่โรงเรียน , เครือข่าย อสม. , หน่วยงานสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 
 
 
                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายนิยม ชุ่มธิ และ นายศรรามยุทธ์ ยุทธนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอปางมะผ้า เป็นผู้แทนส่งมอบเจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 888 ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและบุคคลากร ของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะครู และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบเจลกันยุง ในครั้งนี้
                   สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2566 นี้ พบว่า ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง ประกอบกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ได้ระบุเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน จึงได้เน้นย้ำให้ทีมสาธารณสุข และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในพื้นที่ให้ร่วมเร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคในช่วง 4 สัปดาห์จากนี้ (21 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566)
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี สำหรับในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยจะมีการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี ดังกล่าวฯ ให้แก่โรงเรียน , เครือข่าย อสม. , หน่วยงานสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 

การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 18 ชนิดกีฬาเปตอง เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง และวอลเลย์บอลชายหาด

 
นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการ อบจ. นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และนายธนรชฎ ปวงทา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง เขต 1 ให้เกียรติมอบรางวัล ในการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ประกอบด้วยชนิดกีฬา ดังนี้ 
           - เปตอง
           - เซปักตะกร้อ
           - ตะกร้อลอดห่วง
           - วอลเลย์บอลชายหาด
และในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2566 ยังคงดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยจัดการแข่งขันเฉพาะวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดพิเศษ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถ ชม เชียร์ รวมถึงให้กำลังใจนักกีฬา ได้ที่สนามกีฬาโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ หรือติดตามความเคลื่อนไหวและตารางการแข่งขันได้ทางเพจ อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083561341041) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566) ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 เข้าดูรูปเพิ่มเติม ได้ที่ : https://1drv.ms/f/s!AoGqf8qQREdG2gd2OIIonsZDdgHP?e=lL8FKO
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 
 
              นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมี นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้องบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
              จากนั้นเวลา 19.19 น. ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 18

 
                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอเมือง , ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , กรรมการผู้ตัดสิน ผู้จัดการทีม , ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิด
                   การแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 18 นี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาเปตอง กีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล และกีฬาเซปักตะกร้อ จัดขึ้นที่ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 14 สิงหาคม 2566 โดยจะจัดแข่งขันแต่ละประเภท จัดแข่งขันเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดพิเศษ และวันหยุดนักขัติฤกษ์ ดังนี้
                          - กีฬาฟุตซอล แข่งขันระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 14 สิงหาคม 2566 
                          - กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด/ ตะกร้อลอดห่วงสากล และกีฬาเซปักตะกร้อ แข่งขันระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566
                          - กีฬาเปตอง แข่งขันระหว่าง 29 - 30 กรกฎาคม 2566
                    ผู้สนใจสามารถไปชมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา โดยติดตามความเคลื่อนไหว และตารางการแข่งขันได้ที่ เพจ อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น. ที่ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน”

 
                   นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู ลำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                   โดยมีนายคมสันต์ ชมภูใส หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังตม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม
                   กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชปณิธารแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนให้สะอาด และมีน้ำไหลผ่าน ตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.20 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ขัวเผือก) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

                 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอุทิศ ชาววงค์ , นายคำปัน ประทีปพจน์ และนายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอแม่ลาน้อย เป็นผู้แทนส่งมอบเจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 1,878 ขวดขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและบุคคลากร ของโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน และ เครือข่าย อสม.ในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบเจลกันยุง ในครั้งนี้
               สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 1 มกราคม - 8 กรกฎาคม 2566) มีอัตราป่วยทั้งหมด จำนวน 448 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย (อัตราป่วย 156.21 ต่อแสนประชากร) ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง ประกอบกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ได้ระบุเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอเน้นย้ำให้ทีมสาธารณสุข และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในพื้นที่ให้ร่วมเร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคในช่วง 4 สัปดาห์จากนี้ (21 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566)
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี สำหรับในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยจะมีการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี ดังกล่าวฯ ให้แก่โรงเรียน , เครือข่าย อสม. , หน่วยงานสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวุฒิ ริยะนา และ นายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต อำเภอขุนยวม เป็นผู้แทนส่งมอบเจลกันยุง ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,774 ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและบุคคลากร ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน และ เครือข่าย อสม.ในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบเจลกันยุง ในครั้งนี้
               สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 1 มกราคม - 8 กรกฎาคม 2566) มีอัตราป่วยทั้งหมด จำนวน 448 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย (อัตราป่วย 156.21 ต่อแสนประชากร) ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง ประกอบกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ได้ระบุเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอเน้นย้ำให้ทีมสาธารณสุข และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในพื้นที่ให้ร่วมเร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคในช่วง 4 สัปดาห์จากนี้ (21 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566)
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี สำหรับในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยจะมีการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์และสารเคมี ดังกล่าวฯ ให้แก่โรงเรียน , เครือข่าย อสม. , หน่วยงานสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์