เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาจาง

 
                เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาจาง ณ สนามกีฬาคิงเพาเวอร์บ้านแม่นาจาง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ท่าน สมาชิกสภา อบจ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาฯ และร่วมให้กำลังใจนักกีฬา โดยมีนายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภา อบจ. อำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลท่าผาปุ้ม

                  เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลท่าผาปุ้ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอุทิศ ซาววงค์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายคำปัน ประทีปพจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเปิดงาน ให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
                 ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านแม่กวางเหนือ หมู่ 7 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย
 
 

นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                   นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่อูคอ

 
                         เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่อูคอ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ สมาชิกสภา อบจ. เขตพื้นที่อำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำบ้านดอยแสง

 
                       เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ป่าต้นน้ำบ้านดอยแสง หมู่ 13 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายธนรชฏ ปวงทา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมือง , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการ อบจ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมให้กำลังใจและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ กับชุมชนบ้านดอยแสง , ครูและนักเรียน ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
                      ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 
 
 

การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 18 ชนิดกีฬาฟุตซอล รุ่นเยาวชนอายุ 16 ปี และรุ่นประชาชน

                 
                       นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายธนรชฎ ปวงทา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง เขต 1 นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ชนิดกีฬาฟุตซอล รุ่นเยาวชนอายุ 16 ปี และรุ่นประชาชน เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
 
                       - รุ่นเยาวชนอายุ 16 ปี
                                1. รร.บ้านเลโค๊ะ 
                                2. รร.เทศบาลเมือง B
                                3. รร.สบเมยวิทยาคม 
                                4. รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
นักกีฬายอดเยี่ยม : ด.ช.อำนาจ ประไพพิมาน (หมายเลข 11 จาก รร.บ้านเลโค๊ะ)

                      - รุ่นประชาชน
                               1. สุภาพบุรุษหนังสือพิมพ์  
                               2. เจ้าชายบ้า  
                               3. อบต.แม่ลาหลวง
                               4. สโมสรนากาลา
 
นักกีฬายอดเยี่ยม : นายศิริชัย อุ่นความดี (หมายเลข 7 จากสุภาพบุรุษหนังสื่อพิมพ์)
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ ตามลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้
https://1drv.ms/f/s!AoGqf8qQREdG2gd2OIIonsZDdgHP?e=lUxjHf
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาเติง

 
                           เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาเติง ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร โดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ จีวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และ เลขานุการ อบจ. ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
Facebook-like-icon.png

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 
                         นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2566) เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2566)

 
                       นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2566) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันแผ่วถางเศษวัชพืช ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ และทำความสะอาดรอบบริเวณลำน้ำฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ลำน้ำปุ๊สะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 
                         นายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสาระพู สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์