การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน

             นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ตามโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           

                        นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “เยาวชนวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด” กิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบ”

                         นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“เยาวชนวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด” กิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบ” ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิธีการป้องกันยาเสพติด รวมถึงสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและให้โอกาสเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 800 คน

                         นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรม ณ บู๊ทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และยังได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรศิลปินต้นแบบ นายวรยศ บุญทองนุ่ม หรือ พาวเวอร์ แพท ที่มาบรรยายประสบการณ์ชีวิตที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาด และถ่ายทอดบทเรียนในแง่คิดไม่ให้เลือกทางเดินผิด และโน้มน้าวจิตใจผู้ที่กำลังจะหลงผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

 
                 นายสุริยันณ์ จีวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง

 
                   ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน วัด โรงเรียน ที่ทำการวนอุทยานถ้ำปลา -ผาเสื่อ เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2566 ดังนี้
                        - แจกจ่ายน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน
                        - ขุดลอกขยายลำห้วย
                        - ขุดลอกคลองส่งน้ำ
                        - ขุดตัดดินโคลน ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยผา
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเรียน
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถ้ำปลา
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนน ทางหลวงแผนดิน 1095
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอย่างต่อเนื่อง

                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่บ้านห้วยผา บริเวณวนอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาเสื่อ หมู่ 1 ตำบลห้วยผา และพื้นที่บ้านห้วยโป่งกาน หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ลาย หมู่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่องสอน โดยมีนายนัฐกร มาลีสกุลทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

 

 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง

 
                  ตามที่ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงในคืนวันที่ 8 กันยายน 2566 ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่ 9 กันยายน 2566 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วม บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลห้วยผา และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินของประชาชน พืชผลทางการเกษตร เป็นจำนวนมาก ทั้งยังทำให้เส้นทางการคมนาคมได้รับผลกระทบบางส่วน
                 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ พนักงานขับ พร้อมเครื่องจักรกลออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังต่อไปนี้
                          - พื้นที่บ้านห้วยผา และบริเวณวนอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาเสื่อ หมู่ 1 ตำบลห้วยผา
                          - พื้นที่บ้านหมอกจำแป่ หมู่ 1 ตำบลหมอกจำแป่
                          - พื้นที่บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ 12 ตำบลผาบ่อง
                          - พื้นที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง
 
 

การประชุม "ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน (จับฉลากแบ่งสาย) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

 
                       นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม "ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน (จับฉลากแบ่งสาย) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุม GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ป่าปุ๊)
 
 

นายไพฑูรย์ สำราญ ไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566

                 นายไพฑูรย์ สำราญ ไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel