นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 
                  นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
                  จากนั้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้อัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมเก็บรักษา และนำไปประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์รวม ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป เมื่อวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2567 
 
 
 
 

“โครงการต้นแบบหมู่บ้านรักษ์ป่า“ ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมอบรมการปลูกต้นกาแฟ ณ บ้านแม่หาด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย

                 
                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัด “โครงการต้นแบบหมู่บ้านรักษ์ป่า” ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมอบรมการปลูกต้นกาแฟ ในพื้นที่บ้านแม่หาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในการนี้ นางประภาภรณ์ วิมลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านแม่หาด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2

 
                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1-4 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    บูรณาการร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการใช้รถใช้ถนนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการสอบทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการณ์เกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ รวมถึงการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารนิลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
 
 
 

โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

 
               นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ในการนี้ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานผลการอบรมฯ พร้อมนี้ นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
              ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยจากครู ก ตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปปฏิบัติติภารกิจในการเป็นผู้บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปขยายผลถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความรักและเทิดทูนในสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ต่อไป
 
 
 

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา

 
                      นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนอัญเชิญขันน้ำสาคร ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้น อัญเชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังพระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อทำพิธีเสกและสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. 
 
 
 

โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

 
 
                  นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิโอคอลเฟอเรนท์ จากกระทรวงมหาดไทย
                  การอบรมฯ ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครู ข ระดับอำเภอ ๒๒ คน และครู ข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๘ คน รวม ๙๐ คน
                  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยจากครู ก ตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในการเป็นผู้บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปขยายผลถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความรักและเทิดทูนในสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                 
                     บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เป็นประจำทุกเดือน
                     ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึง ความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติ ดังนี้ สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธํารงรักษาชาติและศาสนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 

การประชุมกรรมการผู้ตัดสิน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

 
                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมกรรมการผู้ตัดสิน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 โดยมีนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , คณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน , คณะกรรมการฯ , กรรมการผู้ตัดสิน , ผู้จัดการทีม , ผู้ฝึกสอน และนัดกีฬา เข้าร่วมกิจกรรม
                    ในการประชุมครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมตามชนิดกีฬา และการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬา มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2567 (แข่งขันเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ) ที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
                    กำหนดวันแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ดังนี้
                         • ฟุตซอล แข่งขันระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2567
                         • ตะกร้อลอดห่วงสากล / วอลเลย์บอลชายหาด / เซปักตะกร้อ แข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2567
                         • เปตอง แข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2567
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทางเพจเฟสบุ๊ก : อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ เพจเฟสบุ๊ก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เว็ปไซต์ : www.mhs-pao.go.th โทรศัพท์ 053-613-682 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมแข่งขัน"ปายเอ็นดูโร่" จักรยานวิบากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปายเอ็นดูโร เวอร์ชั่น 4)

 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมแข่งขัน "ปายเอ็นดูโร่" จักรยานวิบากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปายเอ็นดูโร เวอร์ชั่น 4) โดยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย ทั้ง 3 เขต , หัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมแข่งขัน "ปายเอ็นดูโร่" จักรยานวิบากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปายเอ็นดูโร เวอร์ชั่น 4) จัดขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ส่งเสริมช่วยเหลือสาธารณกุศล และ สร้างความตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปาย , ชมรม Enduro Thailand ,ชมรมปายเอ็นดูโร ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปาย ,กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลทุ่งยาว , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย , สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สนามการแข่งขัน
 
 
 

“โครงการต้นแบบหมู่บ้านรักษ์ป่า“ ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมอบรมการปลูกต้นกาแฟ

 
                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัด “โครงการต้นแบบหมู่บ้านรักษ์ป่า” ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมอบรมการปลูกต้นกาแฟ ในพื้นที่บ้านละอูบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในการนี้ นายคำปัน ประทีปพจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอแม่ลาน้อย และนางประภาภรณ์ วิมลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ บ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์