เกี่ยวกับ

ระบบขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ    ระบบขายทอดตลาดฯนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพัฒนาขึ้นเพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความโปร่งใสในการเสนอราคาและการตัดสินชี้ขาดแก่ผู้เข้าร่วมประมูล


สำคัญ *** ศึกษาคู่มือและตั้งค่าเวลาในคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งาน ***

- เพื่อให้เวลาการประมูลมีความถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเครื่อง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการตั้งวันและเวลา และ โซนเวลา ให้ตรงกับ Server ที่เป็นเวลามาตรฐานสากล
คู่มือการใช้งาน <--- คลิ๊ก

เงื่อนไขการขายทอดตลาด

- การขายทอดตลาด จะขายโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคล ผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้น จะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุในระบบฯ ณ เวลาสิ้นสุดการประมูล
- ความขัดข้องในการประมูลเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุในการเสนอราคา
- ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน และจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าร่วมการประมูล

การเสนอราคา

- การเสนอราคาพัสดุครุภัณฑ์ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยการกดปุ่ม BID โดยการเสนอราคานั้นจะเป็นเงินบาท และในการกดปุ่มเสนอราคาแต่ละครั้งหมายถึงการเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- การเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยการกดปุ่ม BID โดยการเสนอราคานั้นจะเป็นเงินบาท และในการกดปุ่มเสนอราคาแต่ละครั้งหมายถึงการเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- เมื่อมีผู้กดเสนอราคา เวลาการประมูลจะขยายไปอีก 30 วินาที และเมื่อราคานิ่งการประมูลถึงจะเป็นอันสิ้นสุด

ผู้ชนะการประมูล

- ผู้ชนะการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ จะต้องวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่า 20% ของราคาที่ประมูลได้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้นำมาชำระให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามจำนวนเงินหลังหักเงินมัดจำ ภายใน 7 วัน นับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะริบเงินมัดจำทั้งหมดแล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
- ผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของราคาที่ประมูลได้หลังหักจากเงินหลักประกันแล้ว ภายใน 7 วัน นับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะริบเงินมัดจำ(หลักประกัน) ทั้งหมดแล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายทรัพย์สิน ไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้สุดแต่พิจารณา หากปรากฏว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้