รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel